CLUB MORAL rvstd 


 Dinsdag 16 November 2010 
 OPENING 19.00 - 22.00hrs 
                  
    (some pictures of the opening event are here)    
                  
    (some pictures of the performance event are here)    
                  
 •  Welcoming by Eric Ubben 
 •  Introduction by Johan Pas 
 •  Inauguration of the Monument 
 •  Music concert by Club Moral 
 WINTERTUIN 
 Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten 
 Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen 


 Programma 18 & 25 November 2010 
 18 Nov.: Kunstenaarsinitiatieven 
          / 19.00 - 22.00hrs 
                  
 •  Film Sad in Country 
 •  Panelgesprek: Johan Pas met Wim Van Mulders, 
     Danny Devos, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
     Lieven Seghers en Michèle Matyn. 
 25 Nov.: Performance 
          / 19.00 - 22.00hrs 
                  
 •  Inleiding Thomas Crombez 
 •  Performances van: Mikes Poppe / 
     Meggy Rustamova / Nel Bonte 
 •  Concert: Sébastien Rien 
     met noussommesquatrevingt. 
 TENTOONSTELLING 
 Open van 17 tot 25 November 2010 
 elke dag van 11.00u tot 15.00u behalve zondag 
 Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen 


Club Moral!
In de jaren '80 zorgde dit tegendraadse collectief van kunstenaars Danny Devos en Anne-Mie Van Kerckhoven voor de knuppel in het hoenderhok van de Belgische kunstwereld. Met noiseconcerten, performances, eigenzinnige tentoonstellingen en het 'cultureel strijdschrift' Force Mental streek Club Moral het culturele establishment regelmatig tegen de haren in. Het failliet van de softe jaren '70-idealen blijkt ondermeer uit de belangstelling van het Antwerpse collectief voor het radicale, het exces en de agressie. Dat vertaalde zich in een taboedoorbrekende esthetiek, zowel wat betreft beeld en geluid als woord en daad. In haar communicatie en diverse publicaties streefde Club Moral een gebalde, low-tech totaalstijl na, die gesitueerd kan worden in de slipstream van de punkzines uit de late jaren '70.

Monument
Het Club Moral 'monument' ontstond naar aanleiding van de tentoonstelling Monopolis/Antwerpen (Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, Rotterdam, 2005) en vindt na wat omzwervingen precies vijf jaar later een vaste stek in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Op een monumentale marmeren gedenkplaat staan de namen gegraveerd van alle kunstenaars, muzikanten, dichters, schrijvers, auteurs, groepen en individuen die tussen 1981 en 2005 in Club Moral of Force Mental te gast waren.
Het monument vormt als het ware een gestold archief van netwerken en verbindingen, dat voor deze gelegenheid opnieuw geactiveerd wordt. Het is meteen ook de aanleiding voor de onderzoeksgroep ArchiVolt om Club Moral onder de aandacht te brengen. Door middel van een tentoonstelling, een complete herdruk van het (ondertussen onvindbare) tijdschrift Force Mental, een filmvertoning, gespreksmomenten en optredens wordt de (na)werking van Club Moral opnieuw op de kaart gezet en gesitueerd in heden & verleden.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling zal een ruime waaier van origineel Club Moral materiaal te zien zijn: affiches, uitnodigingen, foto's, cassettes, platen, artefacten, en de knip-en-plak vormgeving van de Force Mental tijdschriften. Tevens worden permanent films van en documentaires over Club Moral getoond, en kan men alle audio-cassettes beluisteren.

Concert
Op de openingsavond op 16 November 2010 zal er een optreden zijn van de muziekgroep Club Moral. Sinds 1981 behoren Danny Devos en Anne-Mie Van Kerckhoven ook tot de pioniers van de zogenaamde 'noise' muziek in België. Zij brachten talloze cassettes uit en hun muziek is op diverse internationale compilaties terug te vinden. De laatste tien jaar werd de originele duo-bezetting meermaals uitgebreid, en sinds geruime tijd maken ook Mauro Pawlowski en Aldo Struyf deel uit van de muziekgroep Club Moral. Optredens van Club Moral zijn divers en zeldzaam, en dus niet te missen.

Programma
Op donderdag 18 November 2010 is er een panelgesprek over het fenomeen 'kunstenaarsinitiatieven' en wordt de film 'Sad in Country' vertoond, daarin wordt een ruim hoofdstuk aan Club Moral gewijd.
Op donderdag 25 November 2010 wordt de tentoonstelling afgesloten met een performance avond. Mikes Poppe, Meggy Rustamova en Nel Bonte brengen performances geïnspireerd op het werk van Danny Devos. Tot slot brengen de Waalse Sébastien Rien met 'noussommesquatrevingt' een concert met beeld en geluid.Club Moral!
In the 1980's this controversial collective of artists Danny Devos and Anne-Mie Van Kerckhoven shook up the Belgian artworld. With noiseconcerts, performances, unusual exhibitions and the 'cultural battlezine' Force Mental, Club Moral proposed a quite different view on art as it was known by the cultural establishment. The breakdown of the soft 1970's ideals can be seen in the collective's interest for the radical, the excess and aggression. It was often transformed into taboobreaking esthetics, as well in imagery and sound as in words and deeds. In its communication Club Moral used a strong, forceful low-tech style which can be situated in the slipstream of the late 1970's punkzines.

Monument
The Club Moral 'monument' was originally conceived for the exhibition Monopolis/Antwerpen (Witte de With, center for contemporary art, Rotterdam, 2005). After five years of wandering about it has now found permanent residence at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. On a monumental memorial marble slab the names of all artists, musicians, poets, writers, authors, bands and individuals who collaborated with Club Moral between 1981 and 2005 in one way or another, are listed.
The monument is so to speak a congealed archive of networks and junctions, which is reactivated for this occasion. It is also the reason for the investigative group ArchiVolt to put Club Moral in the spotlights. By means of an exhibition, a complete reprint of the (by now ultra rare) magazine Force Mental, a documentary film show, panel discussions and performances the (after)works of Club Moral are represented and situated in past and present.

Exhibition
In the exhibition a diverse offer of original Club Moral material will be on show: posters, invitations, photos, cassette tapes, vinyl records, artefacts and the cut-and-paste layouts of the Force Mental magazines. There will also be permanent projections of films by and documentaries about Club Moral, and all audio-releases can be listened to.

Concert
At the opening event on 16 November 2010 there will be a music performance by the band Club Moral. Since 1981 Danny Devos and Anne-Mie Van Kerckhoven are also among the pioneers of 'noise' music in Belgium. They released numerous of audio cassettes and can be found on several international compilations. In the past ten years the original duo was extended several times, and for quite a while the new members are Mauro Pawlowski and Aldo Struyf. Music performances by Club Moral are diverse and rare, so not to miss.

Programme
On thursday 18 November 2010 there is a panel discussion about the phenomenon of 'artists initiatives' and the documentary 'Sad in Country' will be shown, a large chapter thereof is dedicated to Club Moral.
On thursday 25 November 2010 the exhibition is terminated with a performance night. Mikes Poppe, Meggy Rustamova and Nel Bonte present performances inspired by the works of Danny Devos. And finally the Wallon Sébastien Rien with 'noussommesquatrevingt' will present a sound and vision concert.


This event was initiated by ArchiVolt.